.Reglement

 1. Woordverklaring

  • DOJO = oefenzaal
  • TATAMI = judomat
  • JUDOKA = beoefenaar van de judosport
  • JUDOGI = gevechtskledij

 2. Aanwezigheid

  1. Iedere judoka moet stipt op de vastgelegde trainingsuren aanwezig zijn en mag de dojo niet verlaten vóór de officiële afsluiting van de training door de trainer. Als men toch te laat in de dojo komt of deze vroeger wil verlaten zal de judoka zich wenden tot de trainer om hem toelating te vragen.

 3. Houding

  1. Bij het betreden en het verlaten van de dojo, bij het begin en het einde van elke training, alsook bij het begin en einde van elke oefening met een partner wordt er steeds gegroet.
  2. Van alle leden: judoka’s, trainers en bestuursleden wordt zowel op als naast de tatami sportief en gedisciplineerd gedrag verwacht. Een respectvolle houding tegenover elkaar, trainers en bestuur.
  3. Geen agressief gedrag tegenover medejudoka’s alsook tegenover derden, zowel op als naast de tatami; pesten of plagen wordt niet toegelaten binnen onze club.
  4. Elke judoka met een hogere graad moet respectvol omgaan met een judoka met een lagere graad en omgekeerd.

 4. Kledij, hygiëne

  1. De judoka heeft een verzorgd voorkomen (dagelijkse hygiëne).
  2. De tatami wordt steeds betreden met propere , ongescheurde judogi.
  3. Initiatieleden worden toegelaten met training.
  4. De meisjes dragen een T-shirt onder de judogi.
  5. Om ons te verplaatsen naast de tatami worden er slippers, sportschoenen of dergelijke gedragen.
  6. Het is verboden om tijdens de trainingen siervoorwerpen te dragen zoals ringen, armbanden, uurwerken, halskettingen, piercings enz. Storende kapsels en schmink zijn verboden.
  7. De nagels van handen en voeten zijn verzorgd.
  8. Bij medische problemen raadpleeg je de trainer.

 5. Lidgeld en vergunning

  1. Het lidgeld en de vergunning dienen ten laatste op het einde van de maand van het verval betaald te zijn. Definitieve aansluiting bij onze club gaat in na betaling van het lidgeld en na ontvangst van de vergunning van de VJF. De judoka gaat door aansluiting bij de club automatisch akkoord met dit reglement van inwendige orde dat aan het bord in het lokaal wordt uitgehangen.
  2. De vergunning is geldig voor twaalf kalendermaanden.
  3. De club werkt onder de statuten van de Vlaamse Judofederatie (VJF).
  4. Het is de club toegestaan -met de goedkeuring van het dagelijks bestuur- de lidgelden aan te passen.

 6. Op de tatami

  1. De beslissingen op de tatami vallen onder de bevoegdheid van de trainer. De instructies van de trainer worden strikt opgevolgd; er wordt niet gepraat en gespeeld.
  2. Indien een minderjarige judoka van de tatami wordt gestuurd dient deze –indien de ouders niet aanwezig zijn- aanwezig te blijven in de dojo zolang de training duurt.
  3. De judoka mag geen verboden handelingen of taalgebruik (slagen, bijten, schelden,…) toepassen op de tatami.
  4. Als de judoka tijdens de training een kwetsuur oploopt moet deze direct verzorgd worden.
  5. De judoka gedraagt zich in de geest van het judo.
  6. De judoka die zich op de tatami begeeft en deelneemt aan de training, moet in het bezit zijn van een geldige vergunning van de VJF.
  7. Er mag geen eten (snoep, kauwgum,…)verbruikt worden op de tatami.
  8. Men mag zich niet dronken of onder eender welke vorm van intoxicatie op de tatami begeven.
  9. Drinken (water, sportdrank of dergelijke) is tijdens de training enkel toegestaan met toestemming van de trainer.
  10. Men verlaat de tatami steeds met de toestemming van de trainer.

 7. De competitiejudoka

  1. Zal op het kampioenschap, het tornooi, de ontmoeting, steeds zijn paspoort en geldige vergunning van de VJF bij zich hebben.
  2. Steeds een witte en rode gordel bij zich hebben.
  3. Gebruik van blauwe judogi: zie reglement tornooi.
  4. De meisjes dragen een wit T-shirt tijdens het tornooi.
  5. Heeft het recht een coach naar keuze te nemen met toestemming van de trainer.
  6. Zal op het podium het club T-shirt dragen of judogi.
  7. De minderjarige judoka zal op de wedstrijd steeds vergezeld zijn van zijn ouders. Indien dit niet mogelijk is wordt er een afspraak gemaakt met de desbetreffende coach of trainer.
  8. Op tornooi dient er steeds een correcte houding te zijn tegenover trainers, coaches en scheidsrechters; dit zowel door judoka’s als door hun ouders.

 8. Examens

  1. Het examenprogramma dat gevolgd wordt is dat van de VJF.
  2. De leeftijden worden zoveel mogelijk gerespecteerd.
  3. De clubexamens worden afgenomen door de aangeduide trainer.

 9. Allerlei

  1. Minimumleeftijd voor aansluiting bij J.C. HIRANO is 6 jaar.
  2. Iedereen die kennis wil maken met de judosport heeft de mogelijkheid om bij onze club vier opeenvolgende trainingen gratis mee te trainen. Gedurende deze periode is de judoka verzekerd (voorwaarde is wel nog nooit eerder bij de VJF aangesloten geweest te zijn). Bij elke training wordt de aanwezigheid van de judoka genoteerd op een aanwezigheidslijst. Het aantal aanwezigheden is mee bepalend voor het afleggen van examens. Kleedkamers en dojo dienen net en ordelijk achtergelaten te worden. Opzettelijke beschadigingen worden door de judoka vergoed en kan uitsluiting betekenen (beslissing RVB). edere judoka moet zich aanpassen aan de clubreglementering. De verzekeringspolis ligt ter inzage op het secretariaat van de club. Het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 8 januari 2009 door de aanwezige leden en de leden van het dagelijks bestuur. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement moeten goedgekeurd worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid.